Działania w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się zajęcia z pedagogiem specjalnym, zajęcia z logopedą oraz Trening Umiejętności Społecznych, a także spotkania dla wychowanków pieczy w procesie usamodzielnienia.

Zajęcia odbywają się w ramach wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej w projekcie „”Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Działania promocyjne – poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze

Z uwagi na brak kandydatów na rodziny zastępcze podejmuje szereg działań mających na celu promowanie pieczy zastępczej.

15.06.2024 r. mieliśmy okazję brać udział w pięknym wydarzeniu – koncercie z okazji Dnia Ojca, organizowanym przez Strefa Wiary – Wolsztyn.
Wspólnie z rodziną zastępczą zawodową mieliśmy przyjemność brać udział w jednym z paneli dyskusyjnych i przybliżyć tematykę pieczy zastępczej.

23.06.2024 r. pracownicy tut. Centrum brali udział w Święcie Szparaga w Mochach organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Pracownicy udzielali informacji osobom zainteresowanym tematyką pieczy zastępczej.

Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału.

Przypominamy również, że nadal poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby PCPR bądź do kontaktu telefonicznego 68 384 35 02 wew. 13.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

07.06.2024 r. odbył się kolejny Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego.

W ten wyjątkowy dzień mieliśmy okazję okazję podziękować naszym rodzicom zastępczym za ich codzienny trud i ogrom miłości ♥️

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie zaplanowali ogrom atrakcji, z których można było skorzystać dzięki pięknej pogodzie. Dla najmłodszych były niezawodne zamki dmuchane, malowanie twarzy, tatuaże, popcorn, bańki mydlane, pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kęblowa. Dla cały rodzin przygotowaliśmy kielbaski z grila i słodki poczęstunek oraz możliwość uwiecznienia chwili w Fotobudce 📸

Podczas spotkania mieliśmy również okazję posłuchać pięknego wokalu dwóch młodych artystek

Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w organizacji oraz obecność.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 9 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa

Z terenów powiatów Gostyńskiego, Grodziskiego, Kościańskiego, Leszczyńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Rawickiego, Wolsztyńskiego oraz Miasta Leszno:

– dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,

– usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,

– podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie

– diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,

– działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,

– działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,

– usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,

– wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu

 – wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 566 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,

– poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,

– objęcie wsparciem 90 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,

– rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu)

14 996 567,91 zł

Kwota dofinansowania UE

10 497 597,53 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

– Powiat Gostyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

– Powiat Grodziski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.

– Powiat Kościański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

– Powiat Leszczyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

– Powiat Międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

– Powiat Nowotomyski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

– Powiat Rawicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

– Powiat Wolsztyński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

– Miasto Leszno/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie

telefon 661 390 991

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„Pomarańczowy kwiecień” jako Miesiąc Świadomości Amputacji

„Pomarańczowy Kwiecień” w partnerstwie z PFRON

W tym roku zainicjowana została w całej Polsce akcja pod nazwą „Pomarańczowy kwiecień”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję kwietnia jako Miesiąca Świadomości Amputacji. Inicjatywa ma na celu edukować oraz oswajać z tematem wyzwań, z jakimi mierzą się osoby po utracie kończyn, jak również integrować i aktywizować.

Wszystkie wydarzenia w ramach „Pomarańczowego kwietnia” organizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu Filię w Gnieźnie odbędą się w partnerstwie z Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbolem Miesiąca Świadomości Amputacji jest pomarańczowa wstążka, która ma przypominać o solidarności z osobami, które doświadczyły amputacji. Co roku w Polsce wykonywanych jest około 30 tysięcy amputacji kończyn, najczęściej w wyniku chorób. Powodem może być zarówno stopa cukrzycowa, niedokrwienie, miażdżyca naczyń, jak i nowotwory. Amputacje mogą być także wynikiem wypadków w pracy, czy też komunikacyjnych. Walka o adaptację do nowego życia po utracie kończyny to wyzwanie wymagające wsparcia rehabilitacyjnego, ale także społecznego i emocjonalnego.

W tym roku, w ramach akcji „Pomarańczowy kwiecień” zaplanowane zostały między innymi następujące działania:

 • 4 kwietnia 2024 roku: Szkolenie dla pracowników sektora kultury (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
 • 11 kwietnia 2024 roku: „We wspólnym dialogu” – dyskusja z gośćmi, dla których temat szeroko pojętej dostępności, rehabilitacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami nie jest obcy (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
 • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
 • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
 • Seminarium zatytułowane: „Włączająca edukacja: Rola zabawek z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności społecznych i akceptacji u dzieci” (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny Samorząd”, umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu i naprawy protezy na przynajmniej trzecim poziomie jakości. Więcej informacji w tym zakresie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Realizacja Programu S-A-M Mieszkanie Dla Absolwenta

Informujemy, iż Powiat Wolsztyński za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajęcia lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta a jego maksymalna wysokość zależy od lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie oraz aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegółowe informacje https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

https://sow.pfron.org.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje, że od dnia 1 marca 2024 roku zostaną uruchomione nabory wniosków w ramach Modułu I  i Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

MODUŁ I  – od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

– od dnia 9 września do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl).  Jednocześnie informujemy, że w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu SOW niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informacje o możliwości założenia Profilu zaufanego, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW, a także

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Z treścią programu, można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/2024_rok/2024-01-25_Kierunki/Zalacznik_do_uchwaly_nr_19_Rady_Nadzorczej_PFRON.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konsultacje Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2024 – 2030

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2030″.

Osoby zainteresowane prosimy o opinie i wnioski dotyczące projektu programu drogą telefoniczną pod 661 390 991 lub mailową pcpr@powiatwolsztyn.pl  do dnia 22.01.2024r.

Poniżej przedstawiamy projekt programu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz